Politik

Politik og regler

I erkendelse af, at godt 120 medlemmer af Viby Badminton Klub (VBK) er under 18 år og at det er klubbens ansvar at integrere disse unge medlemmer i klubbens forskellige aktiviteter på en fornuftig og ansvarlig måde, har bestyrelsen i VBK vedtaget at formulere en alkoholpolitik.


Det er ikke bestyrelsens hensigt, at alkoholpolitikken skal opfattes som en prædiken for total afholdenhed - det er mere en opfordring eller rettesnor til klubbens medlemmer om at tænke sig om og udøve sund fornuft og handlekraft i deres omgang med alkohol.
I visse tilfælde vil bestyrelsen dog forbeholde sig ret til at udøve sanktioner mod de involverede parter, hvis det skønnes, at et eller flere klubmedlemmer har opført sig uansvarligt og uetisk i deres omgang med alkohol.


Dette gælder især i de tilfælde, hvor klubmedlemmer under 18 år indgår i aktiviteter sammen med klubmedlemmer over 18 år. Her tænkes specielt på fælles klubfester, seniorholdkampe (herunder busture til udebanekampe) og sociale aktiviteter/fester i seniorregi, hvor der især i de to sidstnævnte tilfælde meget sjældent er en myndighed (forælder) til klubmedlemmerne under 18 år til stede.


I VBK's alkoholpolitik hedder det således:

 • Salg af alkohol fra klubbens café skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning på området (Restaurationsloven §17 stk 2).
 • Alle medlemmer i VBK bærer et ansvar for at være med til at præge klubbens unge medlemmer under 18 år til at have et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.
 • Alle medlemmer i VBK, forældre til klubmedlemmer under 18 år samt ansvarshavende nøglepersoner - dvs. trænere, holdledere og ledere - bærer et ansvar for at foreningens alkoholpolitik efterleves.
 • I VBK forefindes ingen udskænkning af alkohol til klubmedlemmer under 18 år. Der kan under ingen omstændigheder udskænkes alkohol til klubmedlemmer under 18 år - heller ikke selvom forældrene har givet skriftlig tilladelse til det.
 • VBK forventer, at klubbens ansvarshavende nøglepersoner omgås alkohol på en fornuftig og sober måde, så længe de indgår i VBK aktiviteter samt har ansvar for klubmedlemmer under 18 år. Dette gælder for aktiviteter i VBK hallen samt udenfor; dvs. ved kampe, til stævner, på ture og lign. og dermed også under transporten i forbindelse med førnævnte aktiviteter udenfor klubben.
 • VBK forventer, at klubbens medlemmer over 18 år omgås alkohol på samme fornuftige og sobre måde som klubbens ansvarshavende nøglepersoner, når de indgår i aktiviteter sammen med klubmedlemmer under 18 år. Dette gælder især seniorspillere, som spiller på hold sammen med ungdomsspillere og under aktiviteter i VBK hallen samt udenfor.
  Det vil sige ved kampe, til stævner, på ture og lign. og dermed også under transporten i forbindelse med førnævnte aktiviteter udenfor klubben.
 • Såfremt en ansvarshavende nøgleperson eller et menigt klubmedlem over 18 år ikke vil efterleve ovenstående retningslinjer og bestyrelsen bliver gjort bekendt med, at personen har optrådt uansvarligt og uetisk under indflydelse af alkohol, vil den pågældende person blive indkaldt til en samtale med bestyrelsen. Ved gentagne opførsler af sådan karakter forbeholder bestyrelsen sig ret til at indføre sanktioner mod personen.
 • Episoder omhandlende klubmedlemmers omgang med alkohol behandles fortroligt af klubbens bestyrelse og alle handlinger, beslutninger og evt. sanktioner der måtte ske i forbindelse hermed, er udelukkende en bestyrelsesbeslutning.
 • Ændringer af VBK's alkoholpolitik kan kun vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse.


Matchfixing

Matchfixing er ulovligt, og klubben vil ikke tolerere overtrædelser af lovgivningen. Findes et medlem skyldig i matchfixing kan bestyrelsen beslutte sanktioner mod medlemmet herunder muligheden for udelukkelse af medlemskab.


Euforiserende stoffer

Indtagelse af euforiserende stoffer er forbudt. Overtrædelse heraf i forbindelse med arrangementer i klubben eller i forbindelse med klubaktiviteter vil ikke blive tolereret. Bestyrelsen kan beslutte sanktioner mod medlemmet herunder muligheden for udelukkelse af medlemskab.


Præstationsfremmende stoffer

Indtagelse af præstationsfremmende stoffer er forbudt. Overtrædelse heraf vil ikke blive tolereret. Bestyrelsen kan beslutte sanktioner mod medlemmet herunder muligheden for udelukkelse af medlemskab.


Ændringer af VBK's politikker

Ændringer af VBK's politikker kan kun vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse.